Ειδικά Θέματα 5Αναπαραστάσεις - Δίκτυα - Τάσεις στη διδασκαλία της Πληροφορικής και τις ΤΠΕΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

Αναπαραστάσεις Δίκτυο Τάσεις στη διδασκαλία της Πληροφορικής και τις ΤΠΕ:


Παρουσιάσεις:

Διδακτική της Πληροφορικής Αντιλήψεις και Αναπαραστάσεις των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
Επιπλέον Υλικό:

Αναπαραστάσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας για το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-Bot

Οι αναπαραστάσεις μαθητών και εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τη χρήση τους

Συνήθεις εφαρμογές και αναπαραστάσεις μαθητών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το διαδίκτυο

Εμπειρίες μαθητών Δημοτικού με συγκεκριμένες οπτικές αναπαραστάσεις του Διαδικτύου

Αναπαραστάσεις µαθητών-ριών για το ∆ιαδίκτυο, προτάσεις για µια εποικοδοµητική διδασκαλία

Μελέτη των αναπαραστάσεων µαθητών του Ενιαίου Λυκείου για τη ροή δεδοµένων και το ρόλο των βασικών µονάδων του υπολογιστή

Μελέτη των Αναπαραστάσεων Τελειόφοιτων Μαθητών Ενιαίου Λυκείου για την Έννοια της Μεταβλητής