Ενότητα Σεναρίου 16Πληροφορική και Μέθοδος Project


ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

Περιεχόμενα Συνεδρίας:

Σενάριο 16: Πληροφορική και Μέθοδος Project

Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Λύκειο
http://ebooks.edu.gr/2013/books-pdf.php?course=DSGL-A107
Οι Φάσεις των Ερευνητικών Εργασιών

Παρουσιάσεις:

Πληροφορική & Μέθοδος Project

Οι Ερευνητικές Εργασίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ημερολόγια Εργασίας

Αξιολόγηση Ερευνητικής Εργασίας

Πίνακες Αξιολόγησης Ερευνητικής Εργασίας

Η μέθοδος project στη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο
Επιπλέον Υλικό:

Στις 14 και 15 Ιουνίου 2011 οργανώθηκε (από τον πρώην Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών) επιμόρφωση για τις Ερευνητικές Εργασίες - Project που εντάσσονταν στο Πρόγραμμα Σπουδών της Α' τάξης του Γενικού Λυκείου το σχολικό έτος 2011-12 για πρώτη φορά.
Εδώ παρατίθεται ο Οδηγός του Επιμορφωτή:

και ο Οδηγός των Επιμορφούμενων εδώ: